งานสลากย้อมเมืองลำพูนระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

ตุลาคม 13 2018

งานสลากย้อมเมืองลำพูนระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน.

อยากมีส่วนร่วมในงานนี้ เชิญสาธุชนทั่วประเทศ ตามเจตนากำลังศรัทธา. โดยเป็นเจ้าภาพต้นสลากย้อมเพื่อถวายสั่งสมบุญ. ใว้ภายภาคหน้า ในรายละเอียดที่แนบมา

หรือถวายทานขันข้าวแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือจะถวายใว้ไปในภายภาคหน้าขันละ ๕๐ บาท ที่หน้าวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย

ติดต่อร่วมบริจาค. เป็นเจ้าภาพ ตามรายละเอียดที่แนบมา.

สอบถามรายละเอียดกิจกรรม. ๐๘๗ ๗๑๔๔๔๔๘. หรือ ๐๘๙ ๙๕๕๒๑๗๔.